امروز نتایج یک آزمایش نظری به عنوان آخرین دانش بالینی در جلسه علمی انجمن آنژیوگرافی قلبی و اینترونشن (مداخله ای) (Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI)) 2018 ارائه گردید. این مطالعه نظری یک آزمایش بالینی انجام یافته عاجل دقیق در یک مرکز است و نتایج یک ساله بیماران دارای انسداد کامل کرونری مزمن (chronic total occlusion (CTO)) تحت درمان مداخله کرونری پوستی (percutaneous coronary intervention (PCI)) با استنت های آغشته به دارو زوتارولیموس (Zotarolimus-Eluting Stents (ZES)) را گزارش می نماید. استنت های آغشته به دارو زوتارولیموس این مطالعه توسط شرکت مدترونیک ساخته شده و نسل مدرن تر و جدیدتر از استنت های آغشته به دارو را به نمایش می گذارند.

انسداد کامل کرونری مزمن، مسدود شدن یک یا چند عروق کرونری است که حداقل به مدت سه ماه ادامه داشته و در 20 درصد از بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونری رخ می دهد.

این آزمایش نظری، نتایج وضعیت روندی، بالینی و سلامت را با استفاده از شیوه های امروزی بررسی نموده و توسط یک آزمایشگاه مرکزی و کمیته حوادث بازنگری می گردد. در میان بیماران دارای انسداد کامل کرونری مزمن که به درمان مداخله کرونری پوستی مبادرت می ورزیدند، نتایج بالینی بیمارستانی و روندی در کنار حوادث منفی اصلی قلبی، مانند مرگ، آنفارکتوس قلبی و ضایعه بازگشایی مجدد عروق مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه کوهورت (هم گروهی) از قبل مشخص شده بیماران مذکور کیفیت زندگی در بازه یک ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل یک ساله از حوادث منفی اصلی قلبی بیماران تحت درمان با استنت آغشته به داروی زوتارولیموس با یک تحلیل تلفیقی از تاریخچه آزمایش های استنت های آغشته به دارو مقایسه گردید.

این مطالعه شامل 183 بیمار انسداد کامل کرونری مزمن با گشایش مجدد موفق و درمان با استنت آغشته به داروی زوتارولیموس می­شد. دستیابی موفقیت آمیز سیم راهنما به جریان حداقلی تیمی 2 (TIMI 2 flow) (ترومبولیز در آنفارکتوس میوکارد) در 93.4 درصد از بیماران مشاهده گردید. در مقایسه با نتایج قبلی درمان انسداد کامل کرونری مزمن با استنت های آغشته به دارو (حوادث منفی اصلی قلبی یک ساله، 25.2 درصد) درمان با استنت های آغشته به داروی زوتارولیموس با حوادث منفی بسیار کمتری همراه بود (7.6 درصد). نرخ یکساله آنفارکتوس میوکارد و ضایعه بازگشایی مجدد عروق به ترتیب 3.5 و 1.7 درصد بود. بیماران بهبود قابل توجهی در کیفیت زندگی در بازه یکساله اظهار نمودند (پرسشنامه سیاتل آنجینا ()؛ 26.3±73.3 به 10.2±96.3)

دیوید کنزری (David Kandzari) پزشک عمومی مرکز قلب پیدمونت (Piedmont Heart Institute) آتلانتا در ایالت جورجیا می گوید: “مطالعه ما کاملترین بازنگری در ایمنی، اثربخشی و پایداری تکنیک های امروزی استنت ها با بکارگیری استنت آغشته به داروی زوتارولیموس برای جامعه بیماران با ضایعه های پیچیده و بیشتر است. نه تنها نرخ موفقیت بسیار مطلوب است بلکه ما قادریم تا نشان بدهیم که بیماران بهبود کیفیت زندگیشان را اظهار داشتند که بهتر است به عنوان یکی از مهم ترین نتایج هر روندی به شمار آید.”

نویسندگان این مطالعه بیان داشتند که انجمن غذا و دارو (Food and Drug Administration (FDA)) در حال بازبینی داده های این پژوهش برای اعطای نشان بالقوه به استنت آغشته به داروی زوتارولیموس (مدترونیک) است.