یکی از مهمترین دغدغه های بیماران جهت استنت گذاری در قلب، قیمت استنت قلب است بطوریکه پاسخ به این درخواست بیمار، در درصد زیادی از آنها حتی روی زمان یا انجام دادن عمل هم تاثیرگذار است.
پوشش بیمه ای شما تعیین می‌کند که چه میزان از هزینه های جراحی و فنر گذاشتن در قلب را بایستی شما پرداخت کنید.
یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین قیمت استنت قلب، متخصص و جراح قلب بیمار است.

* این مقاله در حال تکمیل شدن است…